Algemene voorwaarden Digitalie

Artikel 1           Definities

 1. Digitalie, gevestigd te Neede, KvK-nummer 51000695, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Digitalie.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Digitalie zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens de opdrachtgever werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

Artikel 2           Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en goederen door of namens Digitalie waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door Digitalie in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 4. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3           Offertes

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalender
 2. Digitalie kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

 

Artikel 4           Tarieven en betalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Op de offerte staat de prijs voor de gekozen dienst vermeld. Bijkomende kosten, zoals kosten voor licenties of onderhoud, worden apart op de offerte vermeld. Indien reiskosten worden berekend zal dit tevens worden vermeld op de offerte.
 3. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Op de offerte zal een schatting worden gegeven van het aantal benodigde uren. Deze inschatting is gebaseerd op op ervaring met soortgelijke projecten. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend. Indien blijkt dat meer inspanning benodigd is zal dit tijdelijk aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Het uiteindelijk gefactureerde bedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Digitalie op basis van daadwerkelijk verbruikte uren.
 4. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling. Digitalie komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken. Mits anders door partijen overeengekomen, wordt het overige deel van de betaling na 8 weken voldaan, maar in ieder geval voor livegang, dan wel toegang tot de functionaliteit van de gemaakte content voldaan. Het eigendom van de website zal nimmer worden overgedragen voor de gehele betaling is voldaan.
 5. Bij langdurige overeenkomsten of abonnementvormen is Digitalie gerechtigd in (maandelijkse) termijnen te factureren. Zij is daarbij tevens gerechtigd de overeenkomst op te schorten tot de volgende betaling is voldaan.
 6. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Digitalie heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen.
  Zij heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de opdrachtgever.
 7. Indien nodig ontvangt opdrachtgever een extra factuur voor nog niet eerder gefactureerde kosten voor meerwerk ontstaan door gewijzigde wensen of omstandigheden. Meerwerk zal tijdig door Digitalie aan opdrachtgever worden gecommuniceerd en enkel na goedkeuring worden uitgevoerd.
 8. Meerwerk kan onder andere ontstaan door revisies die plaatsvinden buiten de standaard overeengekomen revisierondes voor kleine aanpassingen en correcties na eerste weergave of gewijzigde wensen van opdrachtgever.
 9. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
 10. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 11. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
 12. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Digitalie onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 5           Informatieverstrekking opdrachtgever

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Digitalie.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Digitalie zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Digitalie voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 4. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van

 

Artikel 6           Uitvoering van de overeenkomst

 1. Digitalie voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde.
 2. Doordat de diensten van Digitalie online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.

 

Artikel 7           Wijziging en annulering

 1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft Digitalie de mogelijkheid de werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte of omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Digitalie maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan opdrachtgever.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor degelijke uitvoering nodig is om werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aanpassen.
 3. Annulering door de opdrachtgever van een overeenkomst is enkel schriftelijk mogelijk. Annulering na aanvang van werkzaamheden bij een Hands on traject resulteert in de verplichting tot het betalen van de tot dan toe uitgevoerde uren. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd het werk, waaronder maar niet gelimiteerd tot ontwerpen, te gebruiken, tenzij de volledig geoffreerde werkzaamheden worden doorlopen en betaald. Voor de losse diensten gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
  • Online marketing magic VIP dag: bij annulering tot 7 kalenderdagen voor aanvang wordt 50% van de kosten in rekening gebracht; annulering binnen 7 kalenderdagen resulteert in volledige betaling.
  • Bij “Site that shines” diensten en de Nieuwsbrief Magical Review wordt 50% van de kosten in rekening gebracht bij annulering voor aanvang van de werkzaamheden. Indien met de werkzaamheden is gestart, wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.
  • Indien een Momentum sessie tot 72 uur voor aanvang wordt geannuleerd wordt 50% van de kosten in rekening gebracht; bij annulering binnen 72 uur is dit 100%.
  • Voor de drie maanden mentor sessie geldt dat 35% in rekening wordt gebracht bij annulering voor de start van het programma; 70% bij annulering binnen een maand na de start en 100% nadat het programma een maand bezig is.
 4. Een website-onderhoud abonnement kent een looptijd van tenminste 12 maanden en een opzegtermijn van tenminste een maand. Wanneer het abonnement niet wordt opgezegd, wordt deze verlengd met opnieuw 12 maanden.
 5. Social media management kent een looptijd van tenminste 6 maanden met een opzegtermijn van een kalendermaand.
 6. Voor diensten die worden afgenomen bij derden, waaronder hosting, domeinnamen en licenties, gelden termijnen van de derde aanbieder, die onderhevig zijn aan eventuele wijzigingen. Deze diensten worden verlengd indien niet minstens een kalendermaand vooraf wordt opgezegd door opdrachtgever.

 

Artikel 8           Overmacht

 1. In geval van overmacht is Digitalie gerechtigd de werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de werkzaamheden, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar Digitalie redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van Digitalie jegens opdrachtgever opgeschort zo lang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Er ontstaat onmiddellijk een vordering op de tot dan gemaakte kosten.

Artikel 9           Aansprakelijkheid schade

 1. Digitalie is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Digitalie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals geadviseerd door Digitalie.
 4. Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van geleverd werk en het tijdig maken van volledige back-ups, waar van toepassing.
 5. Digitalie is niet verantwoordelijk voor daden en handelingen, daarmee inbegrepen vertragingen, die door leveranciers zijn veroorzaakt.
 6. Digitalie is niet aansprakelijk voor situaties die buiten haar bereik liggen, waaronder hacks, het verliezen van data of onbereikbaarheid van de website door netwerkstoringen.
 7. Digitalie is niet aansprakelijk voor gevolgen van eventuele aanpassing door derden.
 8. In het geval dat Digitalie een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door Digitalie aan opdrachtgever is gefactureerd.
 9. Opdrachtgever vrijwaart Digitalie tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door hem geleverde diensten en goederen.

 

Artikel 10         Bijzondere bepalingen

 1. Na oplevering van een website door Digitalie is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, tenzij anders overeengekomen.
 2. Wanneer er een gebrek ontstaat aan de website door toedoen van opdrachtgever, kan Digitalie worden ingeschakeld dit gebrek te herstellen. Deze meerkosten zullen afzonderlijk worden geoffreerd en gefactureerd, tenzij een onderhoudspakket is afgenomen.
 3. Het is niet toegestaan om door Digitalie ter beschikking gestelde diensten te gebruiken voor handelingen en gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden en openbare orde. Hieronder valt onder andere, maar niet uitsluitend, spamming, het verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie, discriminatie, bedreiging en hacken.
 4. Digitalie is gerechtigd de verstrekte toegang tot en gebruik van de diensten buiten gebruik te stellen wanneer de opdrachtgever in strijd handelt met het in de vorige leden bepaalde. Vorderingen komen hiermee niet te vervallen.
 5. Een login is persoonlijk en het gebruik daarvan is slechts voor opdrachtgever. Het is opdrachtgever niet toegestaan anderen gebruik te laten maken van zijn login of deze aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming van Digitalie. Digitalie is niet verantwoordelijk voor gevolgen ontstaan doordat inloggegevens aan derden zijn verstrekt.

 

Artikel 11         Bijzondere bepalingen aankoop digitale producten

 1. Met aankoop van een downloadable of training wordt direct toegang verschaft. Deze aankopen zijn daarom uitgesloten van het herroepingsrecht.
 2. Een downloadable mag slechts worden gebruikt voor 1 website. Bij gebruik voor meerdere websites, dient het product opnieuw te worden aangekocht.
 3. Toegang tot een online training is persoonlijk en mag niet worden doorgegeven aan een derde.

 

Artikel 12         Workshops

 1. Digitalie behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een workshop. In geval de locatie of data door Digitalie wordt gewijzigd, heeft opdrachtgever het recht binnen 72 uur na mededeling van de wijziging te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment. Eventuele restitutie van het reeds betaalde bedrag door opdrachtgever vindt plaats binnen 10 werkdagen na de wijziging.
 2. Wanneer opdrachtgever onverwachts verhinderd is voor een workshop, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: opdrachtgever is gerechtigd het aankoopbewijs over te dragen aan een ander, zo lang deze andere persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en de nieuwe gegevens uiterlijk drie dagen voor aanvang van de workshop aan Digitalie worden doorgegeven. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd de aankoopkosten terug te vorderen bij verhindering, daar Digitalie kosten heeft gemaakt.
 3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel gestelde, kunnen er afwijkende voorwaarden van een evenementenplatform zoals “Eventbrite” van toepassing zijn op de aanschaf van tickets voor een workshop.
 4. Wanneer beeldopnames worden gemaakt tijdens een workshop door opdrachtgever dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan Digitalie en het is uitdrukkelijk verboden deze opnames voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Wanneer andere deelnemers op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig. Beeldmateriaal waarin delen van de inhoud van de workshop zichtbaar zijn mogen enkel in mate en met naamsvermelding van Digitalie worden gedeeld.
 5. Digitalie behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een workshop belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende workshop of toekomstige workshops uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende workshop onverlet.

Artikel 13         Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door Digitalie aan opdrachtgever ter beschikking gestelde content, materialen, goederen, diensten, programma’s, codes en advies berusten bij Digitalie. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het geleverde te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 2. Digitalie blijft eigenaar van de content, broncode en software, tenzij anders is vermeld. Opdrachtgever komt enkel een gebruiksrecht toe.
 3. Content mag enkel worden gebruikt voor de vooraf overeengekomen doeleinden en media. Voor aanvullend gebruik dient een aparte licentie te worden aangekocht.
 4. Opdrachtgever is niet gerechtigd aangeleverde content te wijzigen zonder voorafgaande toesteming van Digitalie.
 5. Digitalie heeft het recht de content pas te publiceren, dan wel de website vrij te geven, na volledige betaling van het verschuldigde bedrag.
 6. Opdrachtgever dient de naam van Digitalie in de footer van de website te vermelden wanneer zij verantwoordelijk is voor het design hiervan. Indien opdrachtgever, met toestemming van Digitalie, kleine wijzigingen aanbrengt in de website zal in onderling overleg worden gekeken bij wie het auteursrecht van de gehele website komt te liggen door deze wijzigingen.
 7. Opdrachtgever geeft Digitalie toestemming tot het gebruik van beeldmateriaal ten behoeve van haar portfolio.
 8. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de website en de doorlopende toestemming daarvan. Opdrachtgever dient het intellectuele eigendom van derden te respecteren en vrijwaart Digitalie van enige aanspraak door derden. Een onderzoek naar het bestaan van dergelijke rechten behoort niet tot enige overeenkomst die Digitalie aangaat.

Artikel 14         Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

Artikel 15         Klachten en revisies

 1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten of goederen binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Digitalie.
 2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, of feedback uitblijft op de overeengekomen momenten, of er al 2 revisies hebben plaatsgevonden, komt de opdrachtgever geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling binnen de huidige overeenkomst. Revisies zullen buiten de overeengekomen rondes worden verwerkt op basis van het uurtarief van Digitalie.

Artikel 16         Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Digitalie is gevestigd.
 4. 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Digitalie en betrokken derden 12 maanden.